کی اشکاتو پاک میکنه- شبا كه غصه داري- دست رو موهات كي ميكشه -وقتي منو نداري از ابی

ابی کی اشکاتو پاک میکنه
ابی کی اشکاتو پاک میکنه

کی اشکاتو پاک میکنه- شبا كه غصه داري- دست رو موهات كي ميكشه -وقتي منو نداري از ابی

 

Audio

 

Video

Lyrics

کی اشکاتو پاک میکنه ، شبا كه غصه داري

دست رو موهات كي ميكشه ، وقتي منو نداري

شونه ي كي مرهم هق هقت ميشه دوباره

از كي بهونه ميگيري ، شباي بي ستاره

برگ ريزوناي پاييز كي چشم برات نشسته

از جلوپات جمع ميكنه برگاي زرد وخسته

كي منتظر ميمونه ، حتي شباي يلدا

تا خنده رولبات بياد ، شب برسه به فردا

كي از سرود بارون قصه برات ميسازه

از عاشقي ميخونه وقتي كه راه درازه

كي از ستاره بارون ، چشماشو هم ميذاره

نكنه ستاره اي بياد و ياد تورونیاره