دانلود موزیک ویدیو گر ماه شوی من آسمان خواهم شد گر سبزه شوی آب روان خواهم شد از سیمین قانم

دانلود موزیک ویدیو گر ماه شوی من آسمان خواهم شد گر سبزه شوی آب روان خواهم شد از سیمین قانم

Audio
Video

Lyrics

گر ماه شوی، من آسمان خواهم شد، گر سبزه شوی، آب روان خواهم شد
گر ماه شوی، من آسمان خواهم شد، گر سبزه شوی، آب روان خواهم شد
در باغ اگر بلبل شوریده شوی

در باغ اگر بلبل شوریده شوی، بر سرو سهی من آشیان خواهم شد
بر سرو سهی من آشیان خواهم شد
گر ماه شوی، من آسمان خواهم شد، گر سبزه شوی، آب روان خواهم شد
گر زورق بحر بیکرانی باشی

گر زورق بحر بیکرانی باشی، بر سینه ی مه چو بادبان خواهم شد
بر سینه ی مه چو بادبان خواهم شد
گر ماه شوی، من آسمان خواهم شد، گر سبزه شوی، آب روان خواهم شد
در کوزه اگر آب گوارا باشی

در کوزه اگر آب گوارا باشی، من در پی آن تشنه لبان خواهم شد
من در پی آن تشنه لبان خواهم شد
گر ماه شوی، من آسمان خواهم شد، گر سبزه شوی، آب روان خواهم شد