دانلود موزیک ویدیو چشمان سیاه قربانت شوم خانت به کجاست قربانت شوم – دو چشم پر خمارت را که دارد – از منصور

دانلود موزیک ویدیو چشمان سیاه قربانت شوم خانت به کجاست قربانت شوم – دو چشم پر خمارت را که دارد – از منصور

Audio
Video

Lyrics

چشمان سیاه قربانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
چشمان سیاه قربانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
لالالا
لالالا
لالالا
لالالا
لالالا
لالالا
دو چشم پر خمارت را که دارد
نگاه پر شرارت را که دارد
دو چشم پر خمارت را که دارد
نگاه پر شرارت را که دارد
می روم کوه به کوه، صحرا به صحرا
بپرسم اختیارت را که دارد
بپرسم اختیارت را که دارد
چشمان سیاه قربانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
دو ابروی کج جانانه داری
نگاهی دلکش و مستانه داری
دو ابروی کج جانانه داری
نگاهی دلکش و مستانه داری
نگاهی دلکش و مستانه داری
اسیر دام مویت شد دل من
تو دیگر کنج قلبم خانه داری
تو دیگر کنج قبلم خانه داری
چشمان سیاه قربانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
لالالا
لالالا
لالالا
لالالا
لالالا
لالالا
چشمان سیاه قربانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
چشمان سیاه قربانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم
خانه ت به کجاست مهمانت شوم