دانلود موزیک ویدیو طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است از داریوش

دانلود موزیک ویدیو طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است از داریوش

Audio


Video

Lyrics

طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است غزل پریده رنگ است دل ترانه تنگ است
نه در زمین نه در زمان جای درنگ است بیا که وقت تنگ است مرا حوصله تنگ است مرا حوصله تنگ است
هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد اون که عاشقانه خندید خنده های من رو دزدید
پشت پلک مهربونی خواب یک توطئه میدید رسیده ام به ناکجا خسته از این حال و هوا حدیث تن نیست مرا طاقت من نیست
نه در زمین نه در زمان جای درنگ است بیا که وقت تنگ است مرا حوصله تنگ است مرا حوصله تنگ است
هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد اون که عاشقانه خندید خنده های من رو دزدید
پشت پلک مهربونی خواب یک توطئه میدید رسیده ام به ناکجا خسته از این حال و هوا حدیث تن نیست مرا طاقت من نیست
طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است دل ترانه تنگ است غزل پریده رنگ است
نه در زمین نه در زمان جای درنگ است بیا که وقت تنگ است مرا حوصله تنگ است