دانلود موزیک ویدیو بدر آ صنما رخ جان بنما – شب بی خبری شب شور و نوا – شب صحبت دل شب مستی جان شب طعنه زدن به زمین و زمان – از شکیلا

دانلود موزیک ویدیو بدر آ صنما رخ جان بنما – شب بی خبری شب شور و نوا – شب صحبت دل شب مستی جان شب طعنه زدن به زمین و زمان – از شکیلا


 

Audio

Video


 

Lyrics

شب بی خبری شب شور و نو شب رفتن تا دل نور و صدا

من و بیم از آن که زمان گذرد(شکیلا)

دل و شوق سفر که رسد به خدا

شب صبحت دل شب مستی جان

شب طعنه زدن به زمین و زمان

من و ذوق سخن من و شوق بیان

سخنی که ز دل نرود به زبان..

تب عشق و جنون ره همسفری

شده قسمت دل همه در به دری

««دانلود آهنگ بدر آ صنما رخ جان بنما (قدیمی)»»

شده جام و سبو همه جلوه او(شکیلا)

من و راز مگو من و بی خبری

شب صبحت دل شب مستی جان

شب طعنه زدن به زمین و زمان

من و ذوق سخن من و شوق بیان

سخنی که ز دل نرود به زبان..

بدر آ مه جلوه گرا ز افق بدر آ

که گشوده کنی پر و بال مرا

ز سیاهی شب بدر آ سحری گذرا

به زبان دلی سخنی بسرا(شکیلا)

شب صبحت دل شب مستی جان

شب طعنه زدن به زمین و زمان

من و ذوق سخن من و شوق بیان

سخنی که ز دل نرود به زبان