دانلود موزیک ویدیو بالا بالا یار بالا – لا لو لا – از سعید محمدی

دانلود موزیک ویدیو بالا بالا یار بالا – لا لو لا – از سعید محمدی


Audio
Video

Lyrics

بالا بالا بالا یار بالا بالا بالا بالا یار بالا

طناز مو باهاتم طناز مو فداتم

طناز چه شیرینی الهی داغ نبینی

با سینه لرزون با مو پریشون

با اون قد و بالا دختر نرو بالا

نرو بالا بالا بالا یار بالا دختر نرو بالا

یار بالا میفتی از اون بالا یار بالا

دختر نرو بالا یار بالا

آی طناز بندر دلم پی دلت

آی خونت بسوزه کجا منزلت

آی طناز بندر دلم پی دلت

آی خونت بسوزه کجا منزلت

امسال یه دو سال که مو دنبالتم

خودت اینو میدونی که خاطر خواهتم

امسال یه دو سال که مو دنبالتم

خودت اینو میدونی که خاطر خواهتم

بالا بالا بالا یار بالا دختر نرو بالا

یار بالا دختر نرو بالا یار بالا

سر لوله فشاری یار بالا

سر لوله فشاری یار بالا

نوشتم یادگاری یار بالا

بالا بالا بالا یار بالا بالا بالا بالا یار بالا

آی طناز بندر دلم پی دلت

آی خونت بسوزه کجا منزلت

آی طناز بندر دلم پی دلت

آی خونت بسوزه کجا منزلت

امسال یه دو سال که مو دنبالتم

خودت اینو میدونی که خاطر خواهتم

امسال یه دو سال که مو دنبالتم

خودت اینو میدونی که خاطر خواهتم

بالا بالا بالا یار بالا دختر نرو بالا یار بالا دختر نرو بالا

یار بالا سر لوله فشاری یار بالا سر لوله فشاری

یار بالا نوشتم یادگاری یار بالا بالا بالا بالا