دانلود موزیک ویدیو ای لطیف نازنین عشق من زیباترین – من اگر یکبار فقط یکبار ببینم روی تو – از مارتیک

دانلود موزیک ویدیو ای لطیف نازنین عشق من زیباترین – من اگر یکبار فقط یکبار ببینم روی تو – از مارتیک

Audio

Video

Lyrics

ای لطیف نازنین
عشق من زیباترین
بردار از روی خود
پرده های خشم و کین
تو به زیبائی مهتاب
تو به آرامش خواب
چشم من تشنه ی پرسش
روی تو تنها جواب
من اگر یکبار، فقط یک بار، ببینم روی تو
— —
من اگر یکبار، فقط یکبار، ببینم روی تو
نفسم یکبار، فقط یکبار، بگیره بوی تو
من اگر یکبار، فقط یکبار، ببینم روی تو
نفسم یکبار، فقط یکبار، بگیره بوی تو
آتشی میگیرم از عشق مثل خورشید دیدنی
داغتر از واژه ی لاله تو غزلها موندنی
من اگر یکبار، فقط یکبار، ببینم روی تو
— —
ای لطیف نازنین، عشق من زیباترین
بردار از روی خود، پرده های خشم و کین
تو به زیبائی مهتاب
تو به آرامش خواب
چشم من تشنه ی پرسش
روی تو تنها جواب
ای لطیف نازنین، عشق من زیباترین
بردار از روی خود، پرده های خشم و کین
تو به زیبائی مهتاب
تو به آرامش خواب
چشم من تشنه ی پرسش
روی تو تنها جواب
آخ اگر یکبار، فقط یکبار، ببینم روی تو
— —
من اگر یکبار، فقط یکبار، ببینم روی تو
نفسم یکبار، فقط یکبار، بگیره بوی تو
من اگر یکبار، فقط یکبار، ببینم روی تو
نفسم یکبار، فقط یکبار، بگیره بوی تو
آتشی میگیرم از عشق مثل خورشید دیدنی
داغتر از واژه ی لاله تو غزلها موندنی
من اگر یکبار، فقط یکبار، ببینم روی تو
— —
ای لطیف نازنین عشق من زیباترین
بردار از روی خود پرده های خشم و کین
تو به زیبائی مهتاب
تو به آرامش خواب
چشم من تشنه ی پرسش
روی تو تنها جواب
ای لطیف نازنین، عشق من زیباترین
بردار از روی خود، پرده های خشم و کین
تو به زیبائی مهتاب
تو به آرامش خواب
چشم من تشنه ی پرسش
روی تو تنها جواب
آخ اگر یکبار، فقط یکبار، ببینم روی تو
من اگر یکبار، فقط یکبار، ببینم روی تو