دانلود موزیک ویدیو آهو خانم بالا بلند ماه پیشونی سرو سمند – آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه – از مارتیک

دانلود موزیک ویدیو آهو خانم بالا بلند ماه پیشونی سرو سمند – آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه – از مارتیک


Audio
Video

Lyrics

Ahooye Por Kereshmeh
Song by Martik Kanian

آهو خانم بالا بلند ماه پیشونی سرو سمند
ابرو داره خنجر تیز بند نگاش مثل کمند
چشم سیاش یه کوه نور گردن اون تنگ بلور
بلور صافه با بدن روشنتر از دشت و دمن
آهوی پر کرشمه اومده پای چشمه
ناز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه
قلبمو برد با یک نفس اسیر شدم تو این قفس
دامن یار شکن شکن دیوار دل را بشکن
— —
چشمای آهو مسته گل به گلشن نشسته
درخت بید مجنون حجله ی عشق و بسته
چونکه دلش طلا بود حجله پر از حیا بود
گفتم دوست میدارم اون وقت اونم رها بود
آهوی پر کرشمه اومده پای چشمه
ناز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه
قلبمو برد با یک نفس اسیر شدم تو این قفس
دامن یار شکن شکن دیوار دل را بشکن
— —
آهو خانم بالا بلند ماه پیشونی سرو سمند
ابرو داره خنجر تیز بند نگاش مثل کمند
چشم سیاش یه کوه نور گردن اون تنگ بلور
بلور صافه با بدن روشنتر از دشت و دمن
آهوی پر کرشمه اومده پای چشمه
ناز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه
قلبمو برد با یک نفس اسیر شدم تو این قفس
دامن یار شکن شکن دیوار دل را بشکن
آهوی پر کرشمه اومده پای چشمه
ناز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه
آهوی پر کرشمه اومده پای چشمه
ناز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه
آهوی پر کرشمه اومده پای چشمه
ناز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه
آهوی پر کرشمه اومده پای چشمه